چهارشنبه 15 آذر 1402
علیزاده سه شنبه 2 آبان 1402

رضا علیزاده مدیر فرهنگسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

رضا علیزاده به‌عنوان مدیر فرهنگسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
اسماعیلی شعار سه شنبه 2 آبان 1402

کاظم اسماعیلی شعار مدیر سیاست ورزی ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

کاظم اسماعیلی شعار به‌عنوان مدیر سیاست ورزی ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
غریبی سه شنبه 2 آبان 1402

علیرضا غریبی مدیر رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

علیرضا غریبی به‌عنوان مدیر رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
حاجی زاده سه شنبه 2 آبان 1402

میلاد حاجی زاده مدیر بررسی و تحلیل ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

میلاد حاجی زاده به‌عنوان مدیر بررسی و تحلیل ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
قنبری سه شنبه 2 آبان 1402

احسان قنبری نژاد مدیر تشکیلات و امور دانشگاه های ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

احسان قنبری نژاد به‌عنوان مدیر تشکیلات و امور دانشگاه های ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
فیروزی سه شنبه 2 آبان 1402

جمشید فیروزی مدیر مطالعات و برنامه ریزی ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

جمشید فیروزی به‌عنوان مدیر مطالعات و برنامه ریزی ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
زارع سه شنبه 2 آبان 1402

الهه زارع مدیر فضای مجازی و رسانه ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

الهه زارع به‌عنوان مدیر فضای مجازی و رسانه ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
صابر سه شنبه 2 آبان 1402

ناهید صابر مدیر خواهران ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

ناهید صابر به‌عنوان مدیر خواهران ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
نگهداری سه شنبه 2 آبان 1402

حسین نگهداری مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

حسین نگهداری به‌عنوان مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
کاظم اسماعیلی شعار یکشنبه 30 مهر 1402
مدیر سیاست ورزی ناحیه بسیج دانشجویی فارس:

امر به معروف و نهی از منکر مسئولان را در قالب 100 تیم تخصصی مطالبه گری، عینیت می بخشیم

مدیر سیاست ورزی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس گفت: امر به معروف و نهی از منکر مسئولان را در قالب 100 تیم تخصصی مطالبه گری، عینیت عینیت خواهیم بخشید.